Seminal Image #498


Jinruigaku nyumon: Erogotshi yori
(The Pornographers: Introduction to Antropology)
(Shohei Imamura; 1966)

No comments: